Vælg en side

Vilkår og betingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

 

 1. GENERELT

Disse forretningsbetingelser gælder ved køb af e-learning udarbejdet af

Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Alle 7
2900 Hellerup
CVR-nr.: 33 77 52 29

Horten benytter webstederne www.horten.dk og https://onlinekurser.horten.dk/ til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med Horten om retten til adgang til et udvalgt kursus afholdt af Horten.

 1. BETALING/TILMELDING

2.1          Brugeroprettelse

Før du kan tilmelde dig et kursus, skal du oprette en profil med dine personoplysninger.

Når dette er gjort, kan du i fremtiden blot logge ind ved at indtaste din e-mail og kode.

Dette giver dig adgang til din personlige menu hos Horten, som indeholder kursusoversigt, kursusbeviser, kursusmateriale, ordrehistorik, brugeroplysninger mm.

 

2.2          Tilmelding

Du kan tilmelde dig et kursus på vores websites via kursusmenuen.

Når du tilmelder dig et kursus hos Horten, indgår du en bindende aftale om deltagelse i et kursus. Alle aftaler/kontrakter indgås på dansk. Du kan udelukkende bestille kurser til dig selv og i dit eget navn.

Du vil efter tilmeldingen modtage en ordrebekræftelse/kvittering med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved oprettelsen af din profil. Du kan til enhver tid logge ind på din profil på vores websites og downloade alle tidligere bestillingsbekræftelser/kvitteringer samt se en oversigt over dine bestilte kurser. På denne profil kan du også ændre de personlige oplysninger, som du har meddelt Horten.

Du har kun adgang til onlinekurser i en begrænset periode efter købet. Det vil fremgå af det enkelte kursus, hvor længe du har adgang til det.

 

2.3.1      Betaling

Betaling finder sted samtidig med tilmelding til et nærmere bestemt kursus. Benyttes online betaling via ovenstående websites, finder tilmelding og betaling sted samtidig. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Visadankort, Visakort, Visa Electron, Mastercard.

 

2.3.2      Betaling med faktura

Det er muligt at betale med faktura efter nærmere aftale på bogholderi@horten.dk. 

 

Der gøres opmærksom på, at enhver tilmelding er bindende og, at en manglende betaling ikke vil medføre, at tilmeldingen bortfalder. Gentagne betalingsmisligholdelser vil medføre, at sagen overdrages til inkasso.

 

2.4          Betalingssystem

Betalingssystemet lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Stripe. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem betalingssystemet og Nets betalingsserver. Oplysninger indtastet i betalingssystemet vil således hverken Horten eller tredjemand få at se.

 

2.5          Behandling af personoplysninger

Med henblik på din tilmelding til et kursus indsamles følgende personoplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mail og virksomhed.

Horten og Arhon er fælles dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne i henhold til aftale om fælles dataansvar.

Oplysningerne behandles med det formål at kunne levere det aftalte kursus. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og f.

Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet. Dine oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter det tilmeldte kursus er blevet afholdt, med mindre der foreligger andre grunde til videre behandling af oplysningerne, eksempelvis hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, ønsker at blive kontaktet om andre kurser, ønsker at modtage materiale fra det tilmeldte kursus eller lignende.

Du kan til enhver tid, ved at rette henvendelse til Hortens databeskyttelsesansvarlige udøve din ret til indsigt i, berigtigelse, begrænsning eller sletning af dine personoplysninger, din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet.

Hortens databeskyttelsesansvarlige, Erik Wendelboe Christiansen, kan kontaktes på følgende mail: ewc@horten.dk.

Du kan ligeledes til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over Hortens behandling af dine personoplysninger.  

Hos Horten anvender vi logstatistik med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos Horten anvender vi cookies med det formål at gøre loginprocessen nemmere. Eksempelvis husker hjemmesiden en tidligere indtastet e-mail. Du kan dog let slette dine cookies. Du kan læse om cookies brugen af cookies på Hortens hjemmeside her: http://www.horten.dk/Om-os/Cookies-privacy.

 

2.6          Horten

Alle priser er dagspriser og er angivet eksklusive moms.

 

 1. FORTRYDELSE

3.1          Fortrydelse af køb af videoer (online kurser)

Køb af adgang til videoer er bindende. Købet er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret. Hortens videoer er dog en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du derfor kan påbegynde de online kurser (se videoerne) direkte efter, at du har gennemført købet, er det en betingelse for adgangen til disse videoer, at du accepterer at fraskrive dig din 14 dages fortrydelsesret.

 

3.2          Tvungen framelding

Horten kan til enhver tid framelde dig et kursus, som du ellers har tilmeldt dig. Det vil sjældent ske, men i dette tilfælde refunderes det fulde kursusgebyr inkl. eventuelle gebyrer jf. dog punkt 5.5.2.

 

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Horten forbeholder sig retten til alt materiale, der er tilgængeligt på de ovenfor angivne websites samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, flyers, plakater mv. Horten-logoet må kun anvendes efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Horten. Hel eller delvis reference eller gengivelse af Hortens materiale må kun finde sted efter forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra Horten.

Det af kursisterne modtagne kursusmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til rent private formål.

 

 1. KURSETS AFHOLDELSE

5.1          Ulovlig tilegnelse af kurset

Adgangen til et onlinekursus er personlig. Hvis en person uberettiget og uden tilladelse fra Horten bruger en anden persons adgang til et onlinekursus eller på anden vis skaffer sig uberettiget adgang til et kursus, medfører dette pligt til at betale det fulde eller forhøjet kursusgebyr til Horten uanset, om personen har deltaget i hele eller kun dele af kurset.

Sådan adfærd kan ligeledes være i strid med straffeloven og vil i så fald blive anmeldt til politiet.

 

5.2          Ret til at afvise kursister

Horten forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

 

 1. KURSETS INDHOLD

På siden for tilmelding gives en vejledende kursusbeskrivelse. Horten kan ikke garantere, at alle punkter gennemgås lige detaljeret. Denne beskrivelse udgør kun udgangspunktet for kursets indhold og opbygning. Vi forventer, at alle kursister har læst kursusbeskrivelsen.

Det fremsendte kursusmateriale danner udgangspunkt for indholdet af undervisningen. Det forventes, at den enkelte kursist har dannet sig et overblik over materialet, men ikke at eksempelvis alle opgaverne er løst.

Utilfredshed med kursets indhold udløser hverken hel eller delvis refundering af kursusgebyret.

 

 1. ERSTATNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Hortens erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Horten er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.

 

 1. VIDEOER (ONLINE KURSER)

Hortens videoer kan tilgås på websiden https://onlinekurser.horten.dk/

Det er en betingelse for købet og brugen af Hortens videoer, at kunden accepterer følgende:

 • Videoerne købt af kunden er personlige og må alene benyttes af kunden selv i privat øjemed.
 • Kunden kan maksimalt være logget ind på én enhed (computer, tablet, mobil etc.) ad gangen.
 • En købt video er tilgængelig for kunden i en tidsbegrænset periode på 12 måneder beregnet fra købsdatoen (købet svarer således til at leje videoen ét år), medmindre andet er angivet på kursussiden.
 • Kunden kan se hver købt video maksimalt fem gange*.

Trafikken på kundens brugerkonto overvåges elektronisk for at undgå misbrug. Deles kundens brugerprofil/password med andre, vil det resultere i, at kundens adgang til videoerne bliver spærret, uden, at kunden har krav på kompensation.

*Denne foranstaltning er aktiveret for at undgå misbrug, da det er sjældent, at en kunde ser den samme unikke video fra start til slut mere end fem gange. Hvis en kunde alligevel måtte ønske dette, og Horten ikke har nogen begrundet mistanke om misbrug, er Hortens forretningspraksis dog – på kundens opfordring – at lukke op for yderligere adgang.